Gratis levering over - 2500nok. Fastekunder - har spesielle rabatt - kontakt oss gabriele@beauty-box.no

Generelt

 

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Selger er PRETTY LADIES GABRIELE SULCAITE, Vågabakken 28 . E-post: gabriele@beauty-box.no . Org.nr.: 9912543684. Tlf. +4741366805, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kunder er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunder/kjøperen.

Priser og levering

 Prisene er oppgitt i NOK og inkludert moms.
Vi garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. Vi forbeholder oss retten til å kanselere alle ordre uten å oppgi grunn.

Forsendelse 

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden ut fra oss er normalt 2– 5 arbeidsdager (virkedager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt. Vi sende per PostNord sin transporttid kommer i tillegg til vår behandlingstid.Hvis du trenge andre transport – Hjelthjem, Posten – bare skrive i kommentaren .

Fraktpris. Frakt koster 75 kr. Gratis frakt gjelder ved kjøp over 2500 kr.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post gabriele@beauty-box.no Det er viktig at du gir en fullstendig melding og bilder til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 300 kr inkl. mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist

Du har 14 dager angrerett, du har rett til å undersøke varene og returnere dem til oss innen 14 dager. Hygieneartikler eller brukte varer kan ikke returneres. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. (Ikke bedrift/forhandler) Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Oppgitt uriktig adresse

Kommer pakken din i retur der du som kunde har oppgitt feil adresse har vi rett til å beregne og fakturere reel frakt og returfrakt samt et gebyr på 200 kr. inkl. mva.